ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Definíciók:

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Társaság”: Az adatok kezelését végző, MintaMókus és Társa Kézművészeti Kft. (2024 Kisoroszi, Kossuth Lajos u. 6. Cjsz: 13-09-204397)
„Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
„Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
„Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális illetve földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos magánszeméllyel, nem azonos a Társaság-gal, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik a Társaság vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„Magánszemély hozzájárulása”: magánszemély akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel magánszemély nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
NAIH”: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), az adatvédelmi ügyekben hatáskörrel bíró felügyeleti hatóság;
„Info tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
„GDPR, vagy Rendelet”: a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

II. Személyes adatok kezelője

A Társaság a tevékenysége ellátása során az info. tv. és a GDPR szerinti adatkezelőnek minősül. Az adatkezelő képviselője: Dénes Ágnes ügyvezető igazgató.

A képviselő elérhetőségei:

Postacím: 2024 Kisoroszi Kossuth L. u. 6.
E-mail: info@rmintamokus.net

III. Adatkezelési alapelvek:

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint magánszemély számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükséges mennyiségű adatokra kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és naprakésznek kell lenniük („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely a magánszemélyek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

IV. Az adatkezelések jogcíme, időtartama, célja, a kezelt adatok köre

 1. Személyes adatok kezelésének jogcíme a magánszemély előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulása. Magánszemély a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben a Társaság köteles a Magánszemély teljes profilját törölni, mely esetben a jelen tájékoztató VI.2. pontjában foglaltak az irányadóak.
 2. A személyes adatok kizárólag az üzleti kapcsolattartás által meghatározott adatokra terjednek ki: Az adatkezelés kiterjed a személyes adatokat érintően a magánszemély nevére, e-mail címére, ill. néhány esetben címére és telefonszámára.
 3. Különleges adatot a Társaság nem kezel, profilalkotást nem végez.
 4. A személyes adatok kezelésének időtartama a magánszemély hozzájárulását követően az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tart.
 5. Az adatkezelés kizárólagos célja a Magánszemély – marketing hozzájárulásán alapuló – érdeklődési körének megfelelő információ- és ajánlatküldés.
  A Társaság a Magánszemély által, marketing célú adatkezelésre megadott személyes adatait kifejezett önkéntes hozzájárulása alapján és csak abból a célból kezeli, hogy a Társaság termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldemény küldése céljából időről időre megkeresse.
  Magánszemély megadott személyes adatainak kezelése a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően és adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáig történik.
 6. A magánszemélyeket a Társaság saját vállalatirányítási rendszerében nem tartja nyilván, azokat kizárólag automatizált szoftverek (pl. hírlevélküldő) alkalmazásával kezeli és kizárólag olyan munkavállalók rendelkeznek hozzáféréssel, akiknek a munkaköri feladataik ellátásához az ilyen adatokhoz való hozzáférés elengedhetetlenül szükséges. A magánszemélyek adatbázisát tartalmazó informatikai rendszer folyamatosan biztosítja az adatok rendelkezésre állását, bizalmasságát, integritását, ellenálló képességét, illetve azt, hogy műszaki, vagy fizikai incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani.

V. A személyes adatok továbbítása

V.1. Társaság jogosult a magánszemélyek adatait a Társaság adatfeldolgozójának továbbítani, kizárólag az adatok olyan mértékbeni továbbításával, amely a jelen tájékoztató IV.5. pontjában rögzített célok szempontjából elengedhetetlen. A Társaság alvállalkozói maguk is adatkezelőnek minősülnek ezért a Társaság nem vállal felelősséget azért a kárért, amiért alvállalkozója a köztük lévő szerződés rendelkezéseit megszegve az ügyfeleknek okoz. Alvállalkozók jogosultak a megkapott személyes adatokat átadni olyan harmadik személyeknek, akiknek a közreműködése elengedhetetlenül szükséges a célok teljesítéséhez. Az ilyen harmadik személyek adatkezeléséért a Társaság felelősséggel nem tartozik, tekintettel arra, hogy ezen harmadik személyek is adatkezelőnek minősülnek.

V.2. A kezelt személyes adatokat az V.1. pontban foglaltakon túl a Társaság Harmadik félnek kizárólag az Ügyfelek előzetes, kifejezett és tájékozott hozzájárulása mellett továbbítja, mely alól kivételt képez az arra törvényes jogcímmel rendelkező hatóságok részére történő adattovábbítás (pl. a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC tv. 264. § a nyomozóhatóságok számára), mely esetekben a Társaság számára az adatok továbbítása az érintett hatóságok megkeresései alapján törvényi kötelezettség.
Ugyanígy jogosultak a Társaság alvállalkozói és a jelen pont szerinti harmadik személyek az adatok átadására a joghatósággal rendelkező hatóságok megkereséseire, mellyel kapcsolatban a Társaság semmilyen felelősséggel nem tartozik.

VI. A magánszemély kontrolljogai

Magánszemély kérelmezheti, hogy a Társaság adjon hozzáférést a rá vonatkozó személyes adatokhoz, kérelmezheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult a rá vonatkozó személyes adatok elhordozására.

Magánszemély minden, a jelen pont szerinti kontrolljogát korlátozás nélkül jogosult gyakorolni az info@mintamokus.net e-mail címre küldött elektronikus levél formájában „Személyes adatok” tárgymegjelöléssel. Társaság garantálja, hogy a beérkezett kérelmet legkésőbb 30 napon belül érdemben elbírálja.

Magánszemély jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulni panaszával. A NAIH panaszkezelés ügymenetéről részletesen a következő linken tájékozódhat:
https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

VI.1. A magánszemély hozzáférési joga a róla kezelt személyes adatokhoz

Amennyiben magánszemély ilyen információval nem rendelkezik, jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • a kezelt személyes adatok köre;
 • az adatok jogszerű továbbíthatósága esetén azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett Magánszemély azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatok nem a magánszemélytől erednek, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információra;

Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát magánszemély kérésére rendelkezésére bocsátja. Magánszemély által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel. Ha magánszemély elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha magánszemély másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

VI.2. Helyesbítés és törlés

Magánszemély jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Magánszemély jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Magánszemély jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül (legkésőbb 8 napon belül) törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • magánszemély visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • magánszemély tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Még az előzőek ellenére sem szükséges az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

VI.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Magánszemély jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • magánszemély vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és magánszemély ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de magánszemély igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • magánszemély tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e magánszemély jogos indokaival szemben.

Ha a Társaság adatkezelése korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a magánszemély hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Társaság a magánszemélyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Magánszemélyt kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

VI.4. Az adathordozhatósághoz való jog

Magánszemély jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérésére a Társaság ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során magánszemély jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

VI.5. A tiltakozáshoz való jog

Magánszemély jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek magánszemély érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, magánszemély jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha magánszemély tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

VI.6. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei idővel megváltozhatnak, illetve a Társaság bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Társaság a jelen Tájékoztató módosításáról a weboldalon tájékoztatást nyújt.

Kisoroszi, 2020. július.